viernes, 30 de marzo de 2007

Gayatri Vedanta: 1008 Nombres (101-200)

‘Se logran más cosas por la plegaria de las que este mundo sueña, y es únicamente por las plegarias que este mundo esta atado a los pies de Dios con cadenas doradas.’

T. S. Ramachandran

101] Ekamatra
102] Eka
103] Ekaikanisthita
104] Aindri
105] Airavatarudha
106] Aihikamusmi
107] Omkara
108] Osadhi

109] Ota
110] Otaprotanivasini
111] Aurbba
112] Ausadhasampanna
113] Aupasanaphalaprada
114] Audamadhyasthita
115] Ahkaramanurupini
116] Katyayani
117] Kalaratri
118] Kamaksi
119] Kamasundari
120] Kamala
121] Kamini
122] Kanta
123] Kamada
124] Kalokanthini
125] Karikumbha Stana Bhara
126] Karavira Suvasini
127] Kalyani
128] Kundalayati
129] Kuruksetranivasini
130] Kuruvinda
131] Dalakara
132] Kundali
133] Kumudalaya
134] Kalajhibha
135] Karalasya
136] Kalika
137] Kalarupini
138] Kamaniyaguna
139] Kanti
140] Kaladhara
141] Kumudvati
142] Kausiki
143] Kamala Kara
144] Kamacharaprabhanjini
145] Kaumari
146] Karunapangi
147] Kakubanta
148] Karipriya
149] Kesari
150] Kesavanuta
151]Kadamba
152] Kusumapriya
153] Kalindi
154] Kalika
155] Kanchi
156] Kalasadbhavasamstuta
157] Kamamata
158] Kratumati
159] Kamarupa
160] Kripavati
161] Kumari
162] Kunda Nilaya
163] Kirati
164] Kiravahauna
165] Kaikeyi
166] Kokolalapa
167] Ketaki Kusumapriya
168] Kamandaludhara
169] Kali
170] Karmanirmulakarini
171] Kalabangsagati
172] Kaksa
173] Krita
174] Kautukamangala
175] Kasturilitaka
176] Kamra
177] Karindra Gamana
178] Kuhu
179] Karpuralepana
180] Krisna181]
Kapila
182] Kuharasraya
183] Kutastha
184] Kudhara
185] Kamra
186] Kuksisthakhilavistapa
187] Khadga
188] Khetadhara
189] Kharbba
190] Khechari
191] Khagavadhana
192] Khattanga Dharini
193] Khyata
194] Khagarajoparisthita
195] Khalagbni
196] Khanditajara
197] Khadaksyanapradayini
198] Khandendu tilaka
199] Ganga
200] Ganesa Guhapujita

Gayatri Vedanta: 1008 Nombres (1-100)

1 al 100
‘Se logran más cosas por la plegaria de las que este mundo sueña, y es únicamente por las plegarias que este mundo esta atado a los pies de Dios con cadenas doradas.’

T. S. Ramachandran

1 Achintya Laksana
2] Avyakta
3] Arthamatrimahesvari
4] Amritarnava madhyastha
5] Ajita
6] Aparajita
7] Animadigunadhara
8] Arka Mandalasamsthita
9] Ajara
10] Aja
11] Apara
12] Adharma
13] Akshasutradhara
14] Adhara
15] Akaradikshakaranta
16] Arisadvargabhedini
17] Anjanadripratikasa
18] Anjanadrinivasini
19] Aditi
20] Ajapa
21] Avidya
22] Aravindani-bheksana
23] Antarvahihsthita
24] Avidyadhavamsini
25] Antaratmika
26] Ajamukhavasa
27] Aravindanibhanana
028] Ardhamatra
029] Arthadanajna
030] Arimandalamardini
031] Asuraghni
032] Amavasya
033] Alaksighni
034] Antyajarchita
035] Adi Lakshmi
036] Adi Shakti
037] Akriti
038] Ayatanana
039] Aditya-Padavichara
040] Adityaparisevita
041] Acharya
042] Avartana
043] Achara
044] Adi Murti Nivasini
045] Agneyi
046] Amari
047] atri Adya
048] Aradhya
049] Asanesthita
050] Adhara Nilaya
051] Adhara
052] Aksanta Nivasini
053] Adyaksara Samyukta
054] Antarakasarupini
055] Adityamandalagata
056] Antaradhvantanasini
057] Indira
058] Istada
059] Ista Indivaraniveksana
060] Iravati
061] Indrapada
062] Indrani
063] Indarupini
064] Iksukodandasayukta
065] Isusandhanakarini
066] Indranilasamakara
067] Idaingalarupini
068] Indraksi
069] Isvari
070] Devi Ihatrayavivarjita
071] Uma
072] Usa
073] Udunibha
074] Urvarukaphalanana
075] Uduprabha
076] Udamati
077] Udapa
078] Udumadhyaga
079] Urdha
080] Urdhakesi
081] Urshadhogatibhedini
082] Urdhavahupriya
083] Urmimalavagranthadayini
084] Rita
085] Risi
086] Ritumati
087] Risidevanamaskrita
088] Rigveda
089] Rinahartri
090] Risimandala Charini
091] Ridhida
092] Rijumar gastha
093] Rijudharma
094] Rijaprada
095] Rigvedanilaya
096] Rijvi
097] Luptadharma pravartini
098] Lutarivarasam bhuta
099] Lutadivisaharini
100] Ekaksara